Selected Publications:

1. Mao Zhiqiang, Feng Wenqi, Li Zhen, Zeng Lingyu, Lv Weijie, Liu Zhihong(*), NIR in, far-red out: developing a two-photon fluorescent probe for tracking nitric oxide in deep tissue,  Chemical Science, 2016, 7,5230-5235.

2. Li Xuefeng, Ren Hao, Zou Zhijuan, Sun Jiaojiao, Wang Jingyu(*), Liu Zhihong(*), Energy gap engineering of polymeric carbon nitride nanosheets for matching with NaYF4:Yb,Tm: enhanced visible-near infrared photocatalytic activity, Chemical Communications,2016,52, 453-456.

3. He Mengyuan, Li Zhen, Ge Yiying, Liu Zhihong(*), Portable Upconversion Nanoparticles-Based Paper Device for Field Testing of Drug Abuse, Analytical Chemistry, 2016, 88, 1530-1534.

4. Li Zhen, Liang Tao, Lv Songwei, Zhuang Qinggeng, Liu Zhihong(*), A Rationally Designed Upconversion Nanoprobe for in Vivo Detection of Hydroxyl Radical, Journal of the American Chemical Society,2015, 137, 11179-11185.

5. Zeng Lingyu,Chen Shiyu,Xia Tian,Hu Wei,Li Chunya,Liu Zhihong(*),Two-Photon Fluorescent Probe for Detection of Exogenous and Endogenous Hydrogen Persulfide and Polysulfide in Living Organisms,Analytical Chemistry,2015,87, 3004-3010.

6. Xiao Yan,Zeng Lingyu,Xia Tian,Wu Zhengjun,Liu Zhihong(*), Construction of an Upconversion Nanoprobe with Few-Atom Silver Nanoclusters as the Energy Acceptor, Angewandte Chemie International Edition, 2015, 54, 5323-5327.

7. Chen Jin(#), Zeng Lingyu(#), Xia Tian, Li Shuang, Yan Tengfei, Wu Song (*), Qiu Guofu, Liu Zhihong(*), Toward a Biomarker of Oxidative Stress: A Fluorescent Probe for Exogenous and Endogenous Malondialdehyde in Living Cells, Analytical Chemistry, 2015, 87, 8052-8056.

8. Li Hui,Sun De-En,Liu Zhihong(*), Ultrasensitive Biosensing Platform Based on Luminescence Quenching Ability of Plasmonic Palladium Nanoparticles, Chemistry-A European Journal,2015, 21, 4944-4948.

9. Li Zhen,Lv Songwei,Wang Yali,Chen Shiyu,Liu Zhihong(*), Construction of LRET-Based Nanoprobe Using Upconversion Nanoparticles with Confined Emitters and Bared Surface as Luminophore,Journal of the American Chemical Society,2015,137, 3421-3427.

10. Mao Zhiqiang,Hu Liang,Dong Xiaohu,Zhong Cheng,Liu Bi-Feng,Liu Zhihong(*), Highly Sensitive Quinoline-Based Two-Photon Fluorescent Probe for Monitoring Intracellular Free Zinc Ions,Analytical Chemistry,2014,86, 6548-6554.

11. Yuan Yunxia,Li Runqing,Liu Zhihong(*), Establishing Water-Soluble Layered WS2 Nanosheet as a Platform for Biosensing,Analytical Chemistry,2014,86, 3610-3615.

12. Yan Tengfei,Chen Jin,Wu Song(*),Mao Zhiqiang,Liu Zhihong(*), A Rationally Designed Fluorescence Chemosensor for On-Site Monitoring of Carbon Monoxide in Air,Organic Letters,2014,16, 3296-3299.

13. Li Hui,Sun De-en,Liu Yajie,Liu Zhihong(*), An ultrasensitive homogeneous aptasensor for kanamycin based on upconversion fluorescence resonance energy transfer,Biosensors and Bioelectronics,2014,55, 149-156.

14. Dong Xiaohu(#),Heo Cheol Ho(#),Chen Shiyu,Kim Hwan Myung(*),Liu Zhihong(*), Quinoline-Based Two-Photon Fluorescent Probe for Nitric Oxide in Live Cells and Tissues,Analytical Chemistry,2014,86, 308-311.

15. Yuan Yunxia,Wu Shufang,Shu Fan,Liu Zhihong(*), An MnO2 nanosheet as a label-free nanoplatform for homogeneous biosensing,Chemical Communications,2014,50, 1095-1097.

16. Xiao Yan,Wu Zhengjun,Wong Kwok-Yin,Liu Zhihong(*),Hairpin DNA probes based on target-induced in situ generation of luminescent silver nanoclusters,Chemical Communications,2014,50, 4849-4852.

17. Zeng Lingyu,Chen Shiyu,Xia Tian,Zhong Cheng,Liu Zhihong(*),Designing two-photon fluorescent probes based on the target-induced enhancement of the absorption cross-section,Chemical Communications,2014,50, 11139-11142.

18. Li Zhen, He Mengyuan, Xu Dangdang, Liu Zhihong(*),Graphene materials-based energy acceptor systems and sensors, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews,2014,18, 1-17.

19. He Mengyuan, Liu Zhihong(*), Paper-Based Microfluidic Device with Upconversion Fluorescence Assay,Analytical Chemistry,2013,85, 11691-11695.

20. Xiao Yan,Shu Fan,Wong Kwok-Yin,Liu Zhihong(*), Forster Resonance Energy Transfer-Based Biosensing Platform with Ultrasmall Silver Nanoclusters as Energy Acceptors,Analytical Chemistry,2013,85, 8493-8497.

21.Zeng Lingyu,Yuan Yunxia,Wong Kowk-yin,Liu Zhihong(*),Graphitic Carbon-Nanoparticle-Based Single-Label Nanobeacons, Chemistry-A European Journal,2013,19, 8063-8067.

22. Wang Yuhui,Wu Zhengjun,Liu Zhihong(*), Upconversion Fluorescence Resonance Energy Transfer Biosensor with Aromatic Polymer Nanospheres as the Lable-Free Energy Acceptor, Analytical Chemistry,2013,85, 258-264.

23. Dong Xiaohu(#),Han Ji Hee(#),Heo Cheol Ho,Kim Hwan Myung(*),Liu Zhihong(*),Cho Bong Rae(*), Dual-Color Imaging of Magnesium/Calcium Ion Activities with Two- Photon Fluorescent Probes, Analytical Chemistry,2012,84, 8110-8113.

24. Yuan Yunxia, Liu Zhihong(*),An effective approach to enhanced energy-transfer efficiency from up-converting phosphors and increased assay sensitivity,Chemical Communications,2012,48, 7510-7512.

25. Wang Yuhui,Shen Pei,Li Chunya,Wang Yanying,Liu Zhihong (*),Upconversion Fluorescence Resonance Energy Transfer Based Biosensor for Ultrasensitive Detection of Matrix Metalloproteinase-2 in Blood,Analytical Chemistry,2012,84, 1466-1473.

26. Zhang Cuiling,Yuan Yunxia,Zhang Shiming,Wang Yuhui,Liu Zhihong(*),Biosensing Platform Based on Fluorescence Resonance Energy Transfer from Upconverting Nanocrystals to Graphene Oxide,Angewandte Chemie International Edition,2011,50, 6851-6854.

27. Wang Yuhui,Bao Lei,Liu Zhihong(*),Pang, Dai-Wen(*),Aptamer Biosensor Based on Fluorescence Resonance Energy Transfer from Upconverting Phosphors to Carbon Nanoparticles for Thrombin Detection in Human Plasma, Analytical Chemistry,2011,83, 8130-8137.

28. Peng Jianhong(#),Wang Yuhui(#),Wang Jialan,Zhou Xin(*),Liu Zhihong(*),A new biosensor for glucose determination in serum based on up-converting fluorescence resonance energy transfer,Biosensors and Bioelectronics,2011,28, 414-420.

29. Liu Lingzhi,Li Hui,Qiu Ting,Zhou Guohua,Wong Kwok-Yin,He Zhike,Liu Zhihong(*),Construction of a molecular beacon based on two-photon excited fluorescence resonance energy transfer with quantum dot as donor,Chemical Communications,2011,47, 2622-2624.

30. Liu Lingzhi,Dong Xiaohu,Lian Wenlong,Peng Xiaoniu,Liu Zhihong(*),He Zhike,Wang Ququan,Homogeneous Competitive Hybridization Assay Based on Two-Photon Excitation Fluorescence Resonance Energy Transfer, Analytical Chemistry,2010,82, 1381-1388.

31. Dong Xiaohu, Yang Yiyao, Sun Jian, Liu Zhihong(*), Liu Bi-Feng(*), Two-photon excited fluorescent probes for calcium based on internal charge transfer, Chemical Communications, 2009, 26, 3883-3885.

32. Liu Lingzhi, Shao Mei, Dong Xiaohu, Yu Xuefeng, Liu Zhihong(*), He Zhike, Wang Ququan(*), Homogeneous immunoassay based on two-photon excitation fluorescence resonance energy transfer, Analytical Chemistry, 2008, 80, 7735-7741.